Välkomna till Svenska föreningen för limnologis årsmöte den 13 oktober som hålls i
samband med Vattendagarna 2021 i Östersund.
Tid: 12.30 -13.00
Plats: Frösö Park, Östersund
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två mötesjusterare
5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
6. Fastställelse av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisorns berättelse
10. Ansvarsfrihet
11. Val av ordförande för ett år
12. Val av ledamöter för två år
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. Fastställande av medlemsavgift
16. Till styrelsen anmälda ärenden
a. Förslag till Verksamhetsplan 2021/2022
17. Mötets avslutande