§1 Ändamål

Svenska Föreningen för Limnologi är en sammanslutning av personer intresserade av limnologi och vattenvård.

Föreningens ändamål är

att främja samarbetet mellan dem, som arbetar med limnologi och vattenvård, vid högskolor, företag och myndigheter att bevaka frågor i samhället som berör föreningens verksamhetsområde att vara rådgivande åt och samarbeta med myndigheter och andra nationella och internationella organisationer, samt

att sprida upplysning om den limnologiska forskningens resultat, mål och metoder till allmänheten och samhällets institutioner.

§2 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje av limnologi och vattenvård intresserad person.

§3 Årsmöte

Verksamhetsåret utgörs av perioden 1 oktober till 30 september.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall äga rum en gång om året på ort och datum som styrelsen beslutar, dock senast 15 december. Kallelse med föredragningslista, motioner och styrelsens förslag skall sändas ut senast tre veckor i förväg.

På årsmötet skall följande punkter behandlas:
a) val av årsmötesordförande, sekreterare och justeringspersoner
b) årsmötet stadgeenligt utlyst
c) styrelsens verksamhetsberättelse
d) revisionsberättelse
e) beslut om ansvarsfrihet
f) val av styrelse bestående av en ordförande, tillika sammankallande, en vice ordförande, en sekreterare och två övriga ledamöter. Ordförande väljs för en period av 1 år. Övriga styrelseledamöter väljs för 2 år i taget, där halva antalet väljs det ena året och de övriga nästa år.
g) val av valberedning bestående av sammankallande jämte två personer
h) val av en revisor samt suppleant för denne
i) fastställande av medlemsavgift
j) motioner och styrelsens förslag

Beslut fattas vid årsmötet med enkel majoritet. Omröstning verkställs, då så begärs, med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Extra årsmöte hålles om styrelsen eller 25 % av medlemmarna så begär.

§4 Styrelsen

Styrelsen svarar för föreningens verksamhet och tillgångar mellan årsmötena. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen skall före årsmötet lämna årets räkenskaper till revision.

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller den ordföranden utser. För beslut i styrelsen fordras att minst tre ledamöter är eniga. Över föreningens sammanträden och styrelsens beslut skall föras protokoll, som skall finnas tillgängliga vid sammanträdena.

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den styrelsen utser.

§5 Valberedning

Valberedningen bestående av sammankallande jämte två övriga medlemmar väljes av årsmötet för en tid av ett år.

§6 Stadgeändring

För giltigt beslut rörande ändring av stadgarna erfordras att ändringsförslaget får 2/3 majoritet vid årsmötet.

§7 Upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen kan endast ske efter beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Den avgående styrelsen avvecklar i sådant fall föreningens verksamhet och förfar med dess tillgångar och skulder på sätt som överensstämmer med årsmötets beslut.

Stadgarna är reviderade enligt beslut vid årsmötet 17 november 1992.