Vattendagarna 2017

Vattendagarna år 2017 hölls 14-17 november i Halmstad. Temat var ”Hållbara vatten – Hur skapar vi en blågrön infrastruktur med bevarad biologisk mångfald?”. Många väldigt intressanta presentationer hölls, varav merparten finns att läsa nedan!

Niclas Hjerdt redogjorde för SMHI:s nya tjänst där du ges en bild aktuell vattenbalans.

Niclas Hjerdt redogjorde för SMHI:s nya tjänst där du ges en bild aktuell vattenbalans.

Ingemar Alenä berättade om fiskets utveckling i Ätran efter att vandringsvägar iordningställdes.

Ingemar Alenäs berättade om fiskets utveckling i Ätran efter att vandringsvägar iordningställdes.

Intressant förevisning i kylig utomhusmiljö av John Strand (i kortärmad skjorta).

Intressant förevisning i kylig utomhusmiljö av John Strand (i kortärmad skjorta).

 

Presentationer

(sidan är inte helt uppdaterad, kan tillkomma presentationer och bilder)

Vattendagarna 2017 – Sammanfattningar föredrag

Moderna miljövillkor för vattenkraften. Anders Skarstedt, Sweco

Sötvattenanknutna Natura 2000-värden och Hymo. Niklas Egriell, HaV och Eddie von Wachenfelt Artdatabanken

Grön infrastruktur. En satsning för effektivare naturvård, ökad dialog och smartare planering. Jörgen Sundin, Naturvårdsverket

Möjligheter och problem med geografiska analyser i arbetet med grön infrastruktur i limnisk miljö. Erik Årnfeldt, Länsstyrelsen Östergötland

Skydd av värdefulla sjöar och vattendrag. Eddie von Wachenfelt, Artdatabanken och Erik Törnblom HaV

Havsnejonöga, paraplyart no 1, 2017. Mikael Svensson, ArtDatabanken och Elisabeth Thysell, Länsstyrelsen Halland

Lennart Johansson, Vattenmyndigheten Södra Östersjön och Kristina Samuelsson, HaV

Framtidens vattendrag i jordbrukslandskapet – ekosystemtjänster, blå-gröna korridorer, hydromorf och klimatanpassade dikningsföretag, Jonas Johansson, Höje å vattenråd

LIFE-Goodstream – att få en jordbrukså att nå god ekologisk status. John Strand. Hushållningssällskapet i Halland

Sveriges vattenbalans. Håll koll på vattentillgången med ny tjänst från SMHI. Niclas Hjerdt, SMHI

Emån – en långsiktigt hållbar resurs för samhälle och miljö. Henrik Karlsson, Länsstyrelsen Kalmar

Laxen i Halland då och nu. Hans Schibli, Länsstyrelsen Halland

Bävern – en landskapsarkitekt som gillar generationsboenden. Göran Sjöberg, SLU Vilt, fisk och miljö

Klimatanpassningsåtgärder i Getinge. M-H Bergstrand och Henrik Larsson, Halmstads kommun

GIS-analys av dammars påverkan på flodpärlmussla och öring. Erik Degerman, SLU Aqua

Vattnet i landskapet – ett klimatanpassningsverktyg, Anita Bergstedt, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Våtmarkernas bidrag till närboendes livskvalitet – ett mått på kulturella ekosystemtjänstvärden. Eja Pedersen, Lundes Tekniska Högskola

Minskad övergödning genom samverkan, så ska LifeIP Rich Waters bidrat ill konkreta reslutat! Johan Axner, Länsstyrelsen Västmanlands län

Projekt Hertingforsen. Kan en lånad fors lämnas tillbaka. Ingemar Alenäs, Firma Ingemar Alenäs Ekologikonsult

Biologisk mångfald. Utmaningar i framtiden. Mikael Svensson, ArtDatabanken

Water Co-Governance for sustainable ecosystems. Ökat deltagande och genomöförande i vattenförvaltningen., Peter Nobrant, Havs- och vattenmydnigheten