”Med spett och spade -åtgärder för bättre vatten”

23 okt- 25 okt 2012, Jönköping

Dag 1. 23 oktober

Plenarieföreläsningar

Restaurering av övergödda sjöar: var står vi och hur går vi vidare, Per Nyström, Algae Be Gone

Communicating river restoration best practice across Europe, Antonia Scarr, Environment Agency, UK

Session: Övergödda sjöar

Främja Finjasjöns friska framtid – limnologisk rehab på naturens villkor, Sven-Inge Svensson, Hässleholms kommun

Sjörestaurering – från grön sörja – till vad? Björn Tengelin, Structor AB

Mass removal of cyprinids in management of Finnish lakes – experiences and results in a success-failure gradient , Ilkka Sammalkorpi, Finnish Environment Institute SYKE

Biomanipulering av sik i öring/rödingbestånd  – the ”Norwegian style”, Per-Arne Holt-Seeland, Holt-Seeland Fiskerikonsult, Norge

Aluminiumbehandling för att fälla fosfor i naturen –svenska exempel, Emil Rydin, Stiftelsen BalticSea2020

Session: Åtgärder i vattendrag

Goals of watercourse restoration in Finland – how to revive rivers with power generation?,  Jukka Jormola, Finnish Environment Institute SYKE

Långsiktigt, systematiskt och effektivt – vattenvård i sydvästskånes jordbrukslandskap, Jonas Johansson, Kävlingeåns Vattenråd, Lunds kommun

Från dålig start till lyckat slut – exempel på ett åtgärdsobjekt, Peter Lindvall, Jönköpings Fiskeribiologi

Lokalt engagemang är en förutsättning för lyckad restaurering – exemplet flodkräfta i Ljungan, Jenny Zimmerman, Mittuniversitet

Restaurering – från teori till praktik, Erik Degerman, SLU och Anton Halldén, Lst i Jönköpings län

Dag 2. 24 oktober

Plenarieföreläsningar

Vattenkraftsförvaltning och vattendirektivet i Norge, Jo Halleraker, Direktoratet for Naturforvaltning, Norge

Sanering av bottnar i akvatiska miljöer, Pär Elander, Elander Miljöteknik

Session: Vattenkraft -möjligheter till miljöhänsyn

Vattenkraften i Sverige Jakob Bergengren, Lst i Jönköpings län & Miljöanpassad vattenkraft, Magnus Lundberg, Tranås Energi

Branschgemensam utveckling om vattenkraft och miljö, Sara Sandberg, Elforsk

Åtgärder vid vattenkraftverk – Prioritering, design och utvärdering, Olle Calles, Karlstads universitet

Dammbyggnad ökar närsaltsretention i Östersjöns avrinningsområde med storskaliga konsekvenser för marina ekosystem, Christoph Humborg, Stockholms universitet

HaVs dialogprojekt om vattenkraft, Anders Skarstedt, HaV

Session: Sanering av bottnar i akvatiska miljöer

Översedimentation av förorenade bottnar? – från teori till exempel,  Henrik Eriksson, Golder Associates AB

Turingen, vad har hänt med sjön som fick ny botten?, Ronald Bergman, RJB Environ AB

In-situ management – The “other” approach to remediating contaminated sediments, Joe Jersak, SAO Environmental Consulting

Skonsam muddring i grunda vatten – en teknikfråga? Bengt Simonsson, Teknikmarknad

Hur svarar biologin på åtgärder i en havsvik – erfarenhet från Örserumsviken, Susanna Andersson, Linnéuniversitet i Kalmar

Dag 3. 25 oktober

Exkursion