”Vatten och samhälle – möjligheter och utmaningar!”

25 nov- 27 nov 2014, Kristianstad

Program    Poster

Dag 1: 25 november

Ekosystemtjänster i ett geografiskt perspektiv, Magnus Tuvendal, Stockholm Resilience Centre

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster, Louise Hård af Segerstad, Albaeco

Priset på vatten, Stefan Jendteg, Länsstyrelsen Skåne län

Vattenförvaltningen: ett vässat verktyg för att förvalta våra vatten! Mats Wallin, Vattenmyndigheten för norra Östersjöns vattendistrikt 

Vattenverksamhetsutredningen, slutet på en omodern lagstiftning?, Kristan Vennberg, Länsstyrelsen Skåne län

Ostlänken, hur bedömer man påverkan på MKN i tidigt skede av projekt?, Henrik Schreiber, Aquabiota

Biosfärs-modellen, nationellt och internationellt, Johanna MacTaggart, Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinekulle

Arbetssättet i Kristianstad biosfärsområde, Jonas Dahl, Biosfärskontoret Kristianstad kommun

Vatteninnovationer, Charlotte Lorentz Hjorth, KRINOVA

Dag 2: 26 november

Låt vattnet ta plats i landskapet!, Lena Tranvik, ArtDatabanken, SLU

Vad finns det för beredskap för klimatanpassning? Göran Ewald, Malmö Högskola

Skog och vatten, Elisabeth Andersson, Skogsstyrelsen

Brunare sjöar: orsaker och utmaningar för vattenverken, Stefan Köhler, SLU

VA-planering i brett perspektiv, Mats Johansson, Ecoloop

Planering på avrinningsområdesnivå: Höje å, Geraldine Thiere, Lunds kommun

Handlingsplan för god vattenstatus – grunden för ett operativt åtgärdsarbete i Stockholm, Magnus Sannebro, Stockholms stad